• Fotoprotocol

  NWC hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website www.nwc-asten.nl en voor sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en groeps-WhatsApp. In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan NWC zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

  Gebruik website/sociale media

  • NWC beheert de website www.nwc-asten.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, sponsors, externe contacten en belangstellenden.
  • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij NWC. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.
  • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden, ouders en/of verzorgers van leden.
  • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.
  • Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van NWC, als de ouders bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur minimaal twee à drie kinderen op een foto.
  • Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in NWC gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding, minimaal een korte broek met T-shirt of vrijetijdskleding.
  • Als uitzondering hierop gelden de opnames die worden gemaakt tijdens de waterspellen.
  • Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij NWC zoals leden van het bestuur en begeleiders en trainers van de teams. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd.
  • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor club zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers van de teams;
  • Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen.
  • Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.
  • Binnen veel teams wordt gebruikt gemaakt van WhatsApp-groepen. Dus ook hierbij geldt: minimaal twee à drie kinderen op een foto en netjes gekleed. En als ouders niet willen dat hun kind op de foto staat, moeten de begeleiders hier rekening mee houden.
  • Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen NWC website en andere eigen NWC sociale media.

  Gebruik website/sociale media

  • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden, ouders en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.
  • Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:
   a. officiële- en oefenwedstrijden en toernooien. 
   b. verenigingsactiviteiten.
   c. tijdens trainingen.
  • Binnen NWC is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes, behoudens de traditionele kampioensfoto met wedstrijdkleren aan onder de douche.
  • Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in NWC gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding, minimaal een korte broek met T-shirt of vrijetijdskleding.
  • Als uitzondering hierop gelden de opnames die worden gemaakt tijdens de waterspellen.
  • Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen mits het eigen kind betreft, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor.
  • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.
  • Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website.
  • In alle andere gevallen van foto- en video opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het hoofdbestuur. Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur: secretaris@nwc-asten.nl 

  Sancties

  Bestuursleden, commissieleden, trainers, leiders, personeel en vrijwilligers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het hoofdbestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders zullen direct worden geïnformeerd.


  Bestuur Voetbalvereniging NWC Asten

   

rfwbs-slide